Likestillingspolitikk

Vi er et talentagent og agentur som er opptatt av likestilling, både når det kommer til våre talenter, ansatte, kunder og leverandører. Vi motarbeider alle former for ulovlig diskriminering, inkludert diskriminering på grunn av kjønn, ekteskap eller borgerlig partnerskap, omplassering av kjønn, graviditet eller barsel, seksuell legning, rase (inkludert nasjonal opprinnelse og nasjonalitet), religion eller tro, funksjonshemming og alder.

Mochado krever at alle vi samarbeider og jobber med handler i samsvar med denne policyen, og at alle blir behandlet rettferdig og uten diskriminering. Personalet har et ansvar for å overholde denne policyen og sikrer at den blir fulgt i det daglige arbeidet. Brudd på denne politikken vil bli tatt på alvor og vil føre til disiplinære tiltak, og i verste fall oppsigelse. Enkeltpersoner kan også være personlig ansvarlige for ulovlig diskriminering, og kan måtte betale kompensasjon.

Trakasserings-politikk og prosedyre

Mochado er forpliktet til å holde arbeidsmiljøet, for ansatte så vel som talenter, fritt for trakassering av noe slag. Vi fremmer et miljø hvor alle er profesjonelle, og forholdene til hverandre er basert på verdighet og respekt. Trakassering på arbeidsplassen er uakseptabelt og ulovlig. Vi følger en fast prosedyre for å rapportere forekomster av trakassering, og for å håndtere de berørte personene på en konfidensiell og profesjonell måte.

Mobbing og trakassering inkluderer atferd som har som formål eller effekt å skape et skremmende, nedverdigende eller støtende miljø. Dette inkluderer upassende handlinger, oppførsel, kommentarer eller fysisk kontakt som forårsaker krenkelse eller innsigelse. Dette kan ta form av fysisk trakassering, alt fra unødvendig kroppskontakt til overgrep, verbal trakassering, som uvelkomne kommentarer, forslag, støtende vitser, sladder eller mobbing, eller kan være ikke-verbal trakassering som visning av støtende litteratur, bilder/plakater graffiti, isolasjon eller ikke-samarbeid. Trakassering kan påvirke mennesker på en rekke måter. Det kan påvirke tillit og selvtillit, og kan forårsake stress og angst. Det kan klassifiseres som mobbing.

Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering. Dette gjelder ikke bare på arbeidsplassen, men også utenfor arbeid der det er en arbeidsforbindelse som for eksempel en sosial begivenhet og eller et modelloppdrag. Slik oppførsel er uakseptabelt og kan føre til oppsigelse. I alvorlige tilfeller kan det være straffbart. Selv om det var utilsiktet, og personen som gjorde det var uvitende om at de kunne forårsake fornærmelse. For eksempel kan enkeltpersoner føle at de kjenner sine kolleger og at de ikke blir fornærmet av en vits om rase, religion eller seksuell legning, men hvis de (eller andre tilstedeværende) viser seg å bli fornærmet, vil dette sannsynligvis bli sett på som trakassering. Vi forventer ikke at alle skal være venner, men vi krever at ansatte, aktører, klienter og andre behandler hverandre med respekt og verdighet uavhengig av private synspunkter.

Hvis en klient eller annen tredjepart utsetter en medarbeider eller en aktør for trakassering eller mobbing, skal vi informeres slik at vi unngår at det skjer igjen.

Prosedyre for rapportering

Det er viktig at alle som mottar trakasserende oppførsel skal tørre å stå frem. Av den grunn tillater vår prosedyre behandling av klager enten formelt, eller uformelt. Alle rapporter vil bli tatt på alvor og vil bli behandlet på en rettferdig og rimelig måte, med hensyn til konfidensialitet. Klagene blir behandlet seriøst, raskt og med følsomhet. I hvert tilfelle vil alt bli gjort for å behandle klagen fullstendig konfidensielt, men noen ganger kan det være behov for å henvise til vitner, eller involvere andre direkte. Hvis en etterforskning opprettholder en klage, vil det umiddelbart iverksettes tiltak for å stoppe trakasseringen, og forhindre at den gjentar seg.